Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Zadovoljstvo pacienta je osnovno izhodišče politike kakovosti. Zadovoljiti pacienta pomeni natančno preučiti njegove zahteve/pričakovanja in oceniti lastno sposobnost za izpolnitev le-teh. Za dosego izpolnitve zahtev in pričakovanj pacienta poleg poslovanja v skladu s sistemom vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem vzpodbujamo tudi sodelovanje med zaposlenimi ter vrednote, kot so: pripadnost, odgovornost, strokovnost, …

Okoljska politika je vezana na najmanjšo tehnološko možno količino izpustov v okolje, kot na primer: težke kovine- živo srebro, kužne materiale.. Sistem ravnanja z okoljem smo se odločili uvesti zaradi zavedanja pomembnosti ohranjanja oz. varovanja okolja in prepričanju, da sistemski pristop zagotavlja storitve, ki so okolju prijazne. Spremljamo in izpolnjujemo zakonske in druge zahteve povezane z okoljskimi vidiki.

Politika kakovosti in okoljska politika sta podprti s planiranimi cilji sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, ki ju stalno preverjamo, dopolnjujemo in izboljšujemo.

Del politike kakovosti in okoljske politike je tudi usposabljanje, zato vodstvo in zaposleni vzdržujemo in razširjamo svoje znanje, ki ga prenašamo tudi na novo zaposlene.

Obvladovanje stroškov je tako del okoljske politike kot tudi politike kakovosti. Zavedamo se, da pacient v ceni storitve ni pripravljen plačevati slabe organizacije in nepotrebnih stroškov ponovnega izvajanja procesov ali stroškov prekomernega obremenjevanja okolja.

Zagotovljeno je poznavanje in razumevanje politike kakovosti in ravnanja z okoljem s predstavljanjem zaposlenim in z periodičnim spremljanjem izvajanja.
Politika je objavljena v poslovnih prostorih in na internetni strani podjetja ter tako vedno dostopna.

Od dobaviteljev zahtevamo, da izpolnjujejo naše zahteve in pričakovanja, saj želimo z njimi vzpostavljati dolgoročne partnerske odnose.

Oceni to stran